BIKE ARÉNA VSETÍN JE CYKLISTICKÝ AREÁL PRO HORSKÁ KOLA, MĚSTSKÁ ČÁST SEMETÍN

PŘIPOJ SE K NÁM NA FACEBOOKU 

facebook
 

NOVINKY

ZPĚT

 

NOVINKY

NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD BAV SCHVÁLEN VEDENÍM MĚU VSETÍN
04/07/2019

NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD BAV SCHVÁLEN VEDENÍM MĚU VSETÍN

Od 3. 7. 2019 vchází v planost nový provozní řád Bike arény Vsetín. Před použitím našich tras se s ním prosím seznamte.

 
 
BIKE ARÉNA VSETÍN - Nejlepší singletraily v Beskydech
BIKE ARÉNA VSETÍN - Nejlepší singletraily v Beskydech
BIKE ARÉNA VSETÍN - Nejlepší singletraily v Beskydech
BIKE ARÉNA VSETÍN - Nejlepší singletraily v Beskydech
BIKE ARÉNA VSETÍN - Nejlepší singletraily v Beskydech
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD BIKE ARÉNY VSETÍN

1. Tento provozní řád upravuje provoz areálu BIKE ARÉNY VSETÍN, který se nachází v místní části Semetín v místě honitby „Vsetín – město“, uznané na základě rozhodnutí Okresního úřadu Vsetín, referátu životního prostředí, vydaného dne 10. 03. 1993 č. j. ŽP–4171/93–209-Ha. BIKE ARÉNA VSETÍN se skládá ze dvou etap. První etapa (BAV 1) je tvořena 3 trasy (traily) a 2. etapa (BAV 2) je tvořena trasy (traily) 4. Všechny trasy (traily) jsou rozděleny podle stupně obtížnosti a označeny barevně na příslušné navigační mapě, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Provozního řádu.

2. Provozovatelem BIKE ARÉNY VSETÍN je Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ: 00304450. Údržbu BIKE ARÉNY VSETÍN zajišťuje subjekt pověřený provozovatelem. Telefon na provozovatele: 731 619 011.

3. Provozovatel, případně jím pověřené osoby, jsou oprávněni kontrolovat dodržování tohoto provozního řádu.

4. Uživatel areálu BIKE ARÉNY VSETÍN je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů odpovídá uživatel za veškerou případnou újmu, kterou provozovateli areálu či třetím osobám způsobí.

5. Užívání areálu je na vlastní riziko a odpovědnost uživatelů.

6. Vstupem do areálu uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem a že se zavazuje jej respektovat.

7. Vstup dětem do 10 let je možný pouze pod dozorem osoby starší 18 let.

8. Před první jízdou se musí uživatel seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle infotabule - přehledná mapa a popis tras) a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a fyzické kondici.

9. V areálu je dovoleno jezdit pouze po vyznačených trasách a uživatelé musí respektovat upozorňujícího značení na trase (obzvláště v místě KŘÍŽENÍ TRASY (TRAILŮ) S KOMUNIKACEMI) a tomu přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších uživatelů i ostatních návštěvníků areálu.

10. Uživatel je povinen používat vhodné horské kolo, v dobrém technickém stavu. Za technický stav kola a jeho způsobilost odpovídá uživatel, nicméně provozovatel je oprávněn z důvodu bezpečnosti ostatních uživatelů zakázat jízdu na kole ve zjevně technicky špatném stavu.

11. Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.

12. Uživatelům je zakázáno zastavovat na nepřehledných úsecích, nebo stavět na trailech jakékoliv překážky, nebo měnit jednotlivé části tras.

13. Uživatel je povinen používat vhodné ochranné pomůcky a vybavení, zejména ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, např. chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení.

14. Každý uživatel musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů.

15. Provozní doba areálu je v období od 01. 04. do 31. 10. každého roku provozu, a to:

·         01. 04. do 30. 06. 8:00 do 19:00
·         01. 07. do 31. 08. 8:00 do 20:00
·         01. 09. do 31. 10. 8:00 do 19:00

16. Každý uživatel je povinen v případě potřeby poskytnout jinému zraněnému uživateli první pomoc.

17. Uživatel je při jízdě povinen být maximálně obezřetný, když je třeba mít na paměti, že se nachází v přírodě, kde může kdykoliv na trailovou stezku spadnout suchá větev, nebo čerstvě vyvrácený strom.

18. Každý uživatel bere na vědomí, že se nachází v lese, který je součástí národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Každý uživatel musí tedy respektovat pravidla ochrany přírody, zejména zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, udržovat pořádek v lese, chovat se v lese tiše, nevjíždět do volné krajiny či lesního porostu mimo značené stezky, když za porušení lesního zákona může být uložena pokuta až do výše 15.000,- Kč.

 

19. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí provozovatel nebo jím pověřená osoba BIKE ARÉNY VSETÍN, která se pohybuje po trasách areálu a má právo tomu uživateli, který poruší některá ustanovení provozního řádu,  zakázat další jízdu a případně jej i vykázat z areálu.

20. Provozovatel BIKE ARÉNY VSETÍN má právo v případě potřeby jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít. Uživatelé musí toto omezení bezpodmínečně respektovat. V případě poškození trati je uživatel trati povinen tuto skutečnost oznámit Městské policii Vsetín na telefonním čísle 156 nebo provozovateli na telefonním čísle 731 619 011.

21. Uživatelé jsou povinni současně dodržovat Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o. s. - (Česká Mountainbiková Asociace - www.cemba.eu), který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto Provozního řádu.

Důležitá telefonní čísla:

Integrovaný záchranný systém 112

Zdravotnická záchranná služba 155

Policie ČR 158

Hasiči 150

Městská policie 156

Platnost provozního řádu od 3. 7. 2019
Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín


Mgr. Ing. Jiří Růžička
Starosta města Vsetín

 

 

ZPĚT

NAHORU

Mapa Bike Arény

 
POČASÍ
VSETÍN Počasí
 

Bike&fishing Camp

Servis kola

Půjčovna

 
PARTNEŘI
 
 
CESTA DO BAV
 

TRASA:

K BAV přijedeš po silnici č 57, sjedeš na značené odbočce směr Semetín, projedeš okrajem průmyslové zóny Bobrky, pořád směr Semetín. Následně přejedeš řeku Bečvu. Traily BAV se nacházejí za mostem přes řeku vpravo. Vozidlo zaparkuj výhradně na odstavném parkovišti, které je 50 m rovně po komunikaci za odbočkou.

 

GPS:

49.360098, 17.951790 - Vsetín 1575

 

2019 © Město Vsetín se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín všechna práva vyhrazena.
www.bikearena-vsetin.cz
Webdesign: David Rafaj, technické řešení: Nowonet Media

Sledujte nás na sociálních sítích: